038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000


**ข้อมูลบุคลากรประจำปี
**คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ ๒๔๖๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
**แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการวิทยาลัย
**การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)