038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานบริหารงานทั่วไปนางสาวพัณณ์ชิตา คำมะฤทธิ์สินช

ครู ค.ศ1

หัวหน้า
งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวญาณี ดิสสร

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางศศิธร บุญรักษา

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฏฐิณิชา ยังเจริญ

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปนางสาวทิตฐิตา กลิ่นขจร

เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์