038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวนวลจันทร์ ประเชิญเชื้อ

ครู ค.ศ1

หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางเพชรี อุทปา

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสยุมพร แก้วเข้ม

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

ว่าที่เรือตรีเลิศชาย หนูทอง

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด