038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายบรรเจิด แย้มกลิ่น

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางวนาพร ปรางทอง

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางปิ่นนภา พิทักษ์หทัยวงษ์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี