038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายบรรเจิด แย้มกลิ่น

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางวนาพร ไทยเจริญ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวภัทราพร ชลเขตต์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี