038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เคมีอุตสาหกรรมนางสุรางคณา เสขะกุล

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เคมีอุตสาหกรรม

นายธนันวัฒน์ จิตรวิโรจน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นส.วรรณพรรธน์ เปี่ยมพงศ์สานต์

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะรัตน์ ทองแม้น

ครูชำนาญการ

นางสาวหัทถยา แย้มอารมณ์

ครูอัตราจ้าง