038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานพัสดุนายกิตติศักดิ์ ห่วงมิตร

ครู ค.ศ1

หัวหน้า
งานพัสดุ

นางธิดา แก้วเรือนทอง

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวบุญธรรม สิมะลี

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวศิริลักษณ์ สนิทราษฎร์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายชลธี ชูจิตต์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพนิดา ติแก้ว

เจ้าหน้าที่งานพัสดุนายสมบูรณ์ สุวรรณ

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย สุขประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

นายชยานันต์ สีลา

เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถยนต์