038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ภาษาต่างประเทศนางฤชวี ฉัตรวิริยาวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิยดา โล่ห์คำ

ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ภิญโญพรสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์

ครูชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ ประเชิญเชื้อ

ครู ค.ศ1

นางณิชาภา ศรีธรณ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิธร งามแพง

ครูอัตราจ้าง

นายโชติฤกษ์ แสงงามปลั่ง

ครูอัตราจ้าง