038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนายอุทัย ศรีษะนอก

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางศลิษา หนูเสมียน

ครูชำนาญการ

นางสาวพัณณ์ชิตา คำมะฤทธิ์สินช

ครู ค.ศ1

นายอนิรุตติ์ บัวระพา

ครู ค.ศ1

ปฏิมาพร ด่านนอก

ครู ค.ศ1

นางปาณิสรา บำรุงรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นายปรีชา คางงูเหลือม

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพร รักษาเคน

ครูอัตราจ้าง

นายวิกร รัตนาธนบดี

ครูอัตราจ้าง