038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การจัดการโลจิสติกส์นางสาวภัสสรา ยงสวัสดิกุล

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
การจัดการโลจิสติกส์

นางนภัทร ปลัดศรีช่วย

ครู ค.ศ1

นายกิตติพงษ์ จันทศร

พนักงานราชการ