038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนุชจนาท ภูทองพันธ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวจิราพร ยิ่งมีทรัพย์

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนภาลัย แซ่ตั๊น

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา