038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกลนายชาญชัย เจริญรื่น

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
ช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล

นายประภาส พวงชื่น

ครูเชี่ยวชาญ

นายวิชาญ พุ่มเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรเจิด แย้มกลิ่น

ครูชำนาญการ

นายภาสกร ลดเลี้ยว

ครูชำนาญการ

นายสุวัฒน์ บรรเทาทุกข์

ครูชำนาญการ

นายเฉลิมพล ชุ่มน้ำค้าง

ครู ค.ศ1

นายกิตติศักดิ์ ห่วงมิตร

ครู ค.ศ1

นายธนาวุธ พ่องเสียง

ครูอัตราจ้าง

นายจตุพร ไทรทองคำ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ สีโลน

ครูอัตราจ้าง

นายวีรยุทธ นุชิต

ครูอัตราจ้าง