038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตนายวิศิษฎ์ จันทร์สถิตย์พร

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

นายกฤษณ ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ แกล้วกล้า

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย ยินดี

ครู ค.ศ1

นายนันทวัฒน์ พรสิทธิวรานนท์

ครู ค.ศ1

นายดนัย บุญประเสริฐ

ครู ค.ศ1

นางสาวสัจจพร สำอางค์

ครูผู้ช่วย

นายกิตติภพ พรมเจือ

ครูผู้ช่วย

นายศรราม บุญฤทธิ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภัสสร กล่อมจิต

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพจนา ทานกระโทก

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปณิตา ภักพวง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุษณีย์ แม่นยำ

ครูอัตราจ้าง

นายพสุ พรพระสงฆ์

ครูอัตราจ้าง

นายณัฐกิจ แสงจันทร์

ครูอัตราจ้าง

นายนพรัตน์ บุญลับ

ครูอัตราจ้าง

นายประทวน คิดนอก

ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรี ชนธีร์ กลิ่นพุฒซ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยะมาศ ชาติบุตร

ครูอัตราจ้าง