038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะนายปรีชา จำลองรักษ์

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
ช่างเชื่อม/เทคนิคโลหะ

นายอมร นัทธีประเสริฐ

ครู ค.ศ1

นายธนบดี ที่สุด

ครู ค.ศ1

นายดิเรก สุวรรณโชติ

ครู ค.ศ1

นายณัฐวุฒิ ศรีธรณ์

ครูอัตราจ้าง

นายพุฒิพัฒน์ เตชะพร้อมวุฒิ

ครูอัตราจ้าง

นายสันติ ทิพโอสถ

ครูอัตราจ้าง

นายขัตติย กุดเลา

ครูอัตราจ้าง

นายขันติ สุมังสะ

ครูอัตราจ้าง

นายภัทรพงศ์ ซื่อประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง