038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

อาหารและโภชนาการนางสาวมานิดา หยาดทอง

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
อาหารและโภชนาการ

นางสาวนิศารัตน์ ทองแดง

ครูชำนาญการ

นางสาวสมจิตร ทองสีใส

ครู ค.ศ1