038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานอาคารสถานที่นายสุรเชษฐ์ พรมมิจิตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า
งานอาคารสถานที่

นางศรีสุดา เผ่าพันธ์ดี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางนฤมลวรรณ ชาดา

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่นายไพโรจน์ เสงี่ยมงาม

เจ้าหน้าที่คนงาน

นางสาวมาคูณ ใจใหญ่

เจ้าหน้าที่คนงาน

นางทองพูล เสนสอน

เจ้าหน้าที่คนงาน

นายสิงห์น้อย ประกอบดี

เจ้าหน้าที่คนงาน

นายประเสริฐ นาขุนทด

เจ้าหน้าที่คนงาน

นางเนียร ประรุดรัมย์

เจ้าหน้าที่คนงาน

นางวิภา ประกอบดี

เจ้าหน้าที่คนงาน

นางสาวนงลักษณ์ สุขสำราญ

เจ้าหน้าที่คนงาน