038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

คหกรรมศาสตร์นางสาวสมจิตร ทองสีใส

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
คหกรรมศาสตร์

นางนิชาภา โอบนิธิพงศ์

ครูอัตราจ้าง