038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างอิเล็กทรอนิกส์นายขจรศักดิ์ ค้าผล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางชุติมา ค้าผล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐวรรธน์ เกษร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีรพงษ์ พฤกษชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพรรณ ยับยั้ง

ครู ค.ศ1

นางสาวหนึ่งฤทัย ครุฑสังข์

พนักงานราชการ

นายเกียรติชัย วิริยวุฒิวงศ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐพิมล วรแสน

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกชามาส ทัศบุตร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวระพีพรรณ เดื่อคำ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปารีณา อำภามณี

ครูอัตราจ้าง

นายชนุดม มุขแก้ว

ครูอัตราจ้าง