038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความร่วมมือ เพื่อการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2021-09-22
*วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในยุคIndustry 4.0 นำไปสู่การสร้างอาชีพ *สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ System Design for Industrial AI Technology มุ่งเน้นการออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตและดิจิทัล Data Collect and Data management for AI มุ่งเน้นการจัดการเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์ Apply AI Technology For Industrials มุ่งเน้นความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล *โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรเป็นการเรียนแบบสะสม 3 รายวิชา ใช้เวลาการเรียนรวมทั้งหมด 5 วัน (35 ชั่วโมง) การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) ฝึกอบรมในสถานศึกษา กลุ่มละ 35 ชั่วโมง (5 วัน) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) กลุ่มละ 5 ชั่วโมง (1 วัน) – สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล – สถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ กรณีศึกษาหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน (รายงาน) 5 ชั่วโมง (1 วัน) กิจกรรมการฝึกงาน (Internship) 120 ชั่วโมง (15 วัน) (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิน (Post test) มากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร *คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือบุคลากรอาชีวศึกษา สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหการ โลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA) * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564