038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A

2021-04-07
วันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A ให้กับนักศึกษาสาขาไฟฟ้าจำนวน 20 คน จากโครงการความร่วมมือกับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ “EEC” โดยมีคุณนาธาร จันทรสุริ Product Specialist บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นวิทยกรในการอบรมในครั้งนี้

การจัดการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยซ่อม สร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง