038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค)

2021-04-07
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค) ซึ่งมีคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ภาครัฐ และเอกชน ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ พร้อมสะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปอาชีวศึกษา ทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการปฏิรูปการศึกษาระบบทวิภาคี การปฏิรูปหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ การบูรณาการหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน”

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค)