038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสินสมุทรเซอร์วิส บริษัทระยองซัคเซสโซลุชั่น จำกัด และบริษัทสตีลคราฟท์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ

2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสินสมุทรเซอร์วิส บริษัทระยองซัคเซสโซลุชั่น จำกัด และบริษัทสตีลคราฟท์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ รวมไปถึงการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน บริษัท และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร