038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001

2021-04-07
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001 โดยหน่วยพัฒนาสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที 19-21 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการโดยนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม และโครงการส่งเสริมทักษาะภาษาต่างประเทศ

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001