038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอพีเอส แอ็คเค้าท์ติ้ง โซลูชั่น และห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูมิภัทรการบัญชี โดยตะหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา

2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการ ฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอพีเอส แอ็คเค้าท์ติ้ง โซลูชั่น และห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูมิภัทรการบัญชี โดยตะหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ รวมไปถึงการผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน บริษัท และสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Mocktail ขั้นพื้นฐาน”

การประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าแผนก เรื่องการขอข้อมูล และรับฟัง พร้อมชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Smart Class Room