038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ส่งมอบหลอดไฟฟ้า 6,000 หลอด และปล่อยคาราวานรถเคลื่อนที่ Fix it Center สถานศึกษาอาชีวศึกษาระยอง 7 แห่ง ภายใต้โครงการหลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ

2567-01-25
ดร. มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ประธานกลุ่มอาชีวะราชภักดี ผู้แทนโครงการ นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “หลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกับกลุ่มอาชีวะราชภักดี ดำเนินการจัดโครงการหลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เป็นการแบ่งปันหลอดไฟฟ้าให้กับสถานศึกษา วัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด สถานพยาบาล รวมถึงประชาชนที่รายได้น้อย ในจังหวัดระยอง ที่มีความต้องการหลอดไฟฟ้าสำหรับ การใช้งาน ใช้ในการเรียนการสอน หรือใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นผู้ดำเนินการให้บริการด้วยจิตอาสา โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีกำหนดการรับมอบหลอดไฟจำนวน 6,000 ดวง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ บริเวณ"โดมเอนกประสงค์" วิทยาลัยเทคนิคระยอง และได้ดำเนินการเพื่อส่งมอบหลอดไฟ และซ่อมแซมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยรถเคลื่อนที่ของศูนย์ Fix It Center จากวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองจำนวน 7 แห่งต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่ 1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา วัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด สถานพยาบาล รวมถึงประชาชนที่รายได้น้อย ในจังหวัดระยอง ที่มีความต้องการหลอดไฟฟ้า 4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับหน่วยบริการประชาชน Fix It Center ของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จำนวน 7 วิทยาลัยได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อบริการวิชาชีพสู่ประชาชนและช่วยเหลือประชาชน โดยมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนตามโครงการ Fix It Center เข้ารับการมอบหลอดไฟฟ้า ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 960 ดวง 2. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 720 ดวง 3. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 540 ดวง 4. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 780 ดวง 5. วิทยาลัยการอาชีพแกลง 1,140 ดวง 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 900 ดวง 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 960 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,000 ดวง ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ทั้งกองทัพไทย กลุ่มอาชีวะราชภักดี บริษัทแลมตั้น วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน คณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้โครงการได้กำเนิดขึ้นจนบรรลุวัตถุประสงค์ แห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

พิธีรับมอบหลอดไฟฟ้า โครงการ "หลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ"

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม