038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

2023-08-22


อาลัยรัก

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 13 แห่ง และการประชุมสัมมนาครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องการขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าสู่สถานประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training - DVT) คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่าระบบปกติ รวมไปถึ