ข่าวประชาสัมพันธ์

08/20/2014 - 16:30 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
08/20/2014 - 16:28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 3 รายการ
08/20/2014 - 16:11 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกระบบการผลิตอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2557
08/19/2014 - 14:20 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 รายการ
08/19/2014 - 14:14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะฝึกงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 30 ตัว
08/19/2014 - 13:45 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2557
08/18/2014 - 18:24 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกปิโตรเคมี จำนวน 3 รายการ
08/18/2014 - 18:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
08/15/2014 - 17:35 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 6 จำนวน 1 งาน
08/15/2014 - 17:32 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์